Contact us

   

  For further information, please call us or send an e-mail.

  Tel: 0086 51265863270
  Fax: 0086 51265863280

  dollesuzhou@dolle.com.cn


  Dolle Suzhou Industrial Company
  32, Yongfang Rd. Huangqiao Town
  Xiangcheng District,
  215144 Suzhou, Jiangsu
  China 


  Google Map


  View Larger Map